Postup při oddlužení

Oddlužení má svá přesná pravidla daná zákony a vyhláškami. Vzhledem k jejich složitosti, občasným změnám i stále se vyvíjející judikaturou, jež výklad zákonů upřesňuje doporučujeme se obrátit na odborníky. Laik téměř nemá šanci se v problematice rychle zorientovat a od 1.7. 2017 ani nesmí sám podat návrh na oddlužení.  Rovněž jednání s věřiteli, popř. před soudem či s insolvenčním správcem nemusí být vůbec jednoduchá. Dopručujeme proto nechat si zpracovat finanční analýzu a popř. nechat jednání s věřiteli či insolvenčním správcem na odborníkovi ve financích.


Jaké jsou ale vlastně další kroky a co pro Vás znamená podání návrhu na oddlužení.


1) Podání návrhu na oddlužení.

Po podání návrhu je soud povinen jej do 2 hodin zveřejnit. Tuto informaci obdržíte nejrychleji na portálu www.justice.cz.


2) Zveřejnění návrhu na oddlužení

Okamžitě po zveřejnění se zastavují exekuce, a to i např. exkuce z platu či jiného typu příjmu. Zaměstnavatel či jiný plátce jenž Vám strhává peníze na základě exekučního příkazu Vám buď bude strhávané částky ukládat do tzv. depozitu a posléze se použijí na úhradu všech dluhů nebo Vám je úplně strhávat přestane. Zaměstnavatele či jiného plátce je však nutné upozornit! Nelze čekat, že situaci sledují sami a automaticky jim nic nechodí. Nejlepší a nejjednodušší cestou je předat zaměstnavateli (nejčastěji do účtárny) Vyhlášku o zahájení insolvence, kterou dostanete domů poštou, popř. ji lze vytisknou z portálu www.justice.cz.


3) Povolení oddlužení

Soud má 15 dní od podání návrhu na to aby rozhodl o povolení oddlužení. Dlužno podotknout, že v případě, že podávající splňuje zákonné podmínky soud o povolení oddlužení rozhodnout musí, není to na jeho libovůli. Lhůta se může prodloužit např. tím, že si soud vyžádá doplnění či upřesnění návrhu. Vzhledem k tomu, že i soudce je jen člověk a každý klade důraz na něco jiného, je v praxi požadavek na doplnění či upřesnění poměrně častý. Po uplynutí dané doby nebo v jejím průběhu soud rozhodne o tom, že dlužník je v úpadku a povoluje mu řešení úpadku formou oddlužení. Oddlužení nepovolí ve zcela výjimečných případech a to většinou proto, že dlužník uvedl nepravdivé informace nebo nesplňuje zákonné podmínky. Doporučujeme tedy vyhledat odborníky, kteří s Vámi situaci podrobně proberou a vyhodnotí. Samotný návrh včetně všech příloh pak připraví buď sami, jedná-li se o zákonem k tomu určené osoby či organizace, nebo kvalifikovaně připraví všechny podklady a předají je k sepsání návrhu. Není to jednoduchá záležitost a sám návrh má většinou 7-15 stran plus přílohy.


4) Jmenování insolvenčního správce

Při povolení oddlužení soud konstatuje, že se dlužník nachází v úpadku, dále soud vyzývá věřitele, aby se přihlásili do insolvenčního řízení se svými pohledávkami za dlužníkem, a ustanovuje insolvenčního správce. Insolvenční správce má povinnost zajistit si přehled o pohledávkách věřitelů vůči dlužníkovi a o dlužníkovu majetku. Pohledávky vůči dlužníku je insolvenční správce rovněž povinen přezkoumat. Z výsledků své činnosti sestaví insolvenční správce zprávu, která je předmětem projednání při přezkumném jednání. Soud také většinou stanoví povinnost dlužníka kontaktovat insolvenčního správce a platit mu zálohy na jeho činnost. Výše záloh je 1.089,- Kč včetně DPH při insolvenci jednotlivce a 1.634,- Kč včetně DPH při inslovenci manželů. Tyto částky s insolvenčnímu správci platí po celou dobu insolvence.


5) Lhůta 30 dnů na podání přihlášek

Věřitelé mají poslední možnost, aby přihlásili své pohledávky za dlužníkem do insolvenčního řízení ve lhůtě 30 dnů od vyhlášky o povolení oddlužení. Pokud nestihnou svou pohledávku přihlásit, k jejich pohledávce se při dalším průběhu insolvenčního řízení nepřihlíží a není tak v insolvenčním řízení uspokojena a bez náhrady zaniká. Svou pohledávku může věřitel přihlásit jen prostřednictvím řádně podané a vyplněné přihlášky.


6) Přezkumné jednání

Přezkumné jednání může být nařízeno nejdříve po uplynutí 7 dnů od konce lhůty pro přihlášení pohledávek věřitelů a slouží k přezkoumání pohledávek jednotlivých věřitelů přihlášených do insolvenčního řízení. Na tomto jednání má dlužník, jehož účast je nezbytná, právo vyjádřit se k jednotlivým pohledávkám, uznat je, či popřít co do pravosi či výše. Nově zajišťuje přezkumné jednání insolvenční správce na své pobočce v kraji kde byl návrh k příslušnému soudu podán. Poté podává soudu Zprávu o oddlužení spolu s návrhem na řešení způsobu oddlužení.


7) Schůze věřitelů

Schůzi věřitelů svolává soud a to buď z vlastní iniciativy nebo na návrh věřitelů. Zde mají věřitelé mimo jiné projednat, zda spatřují nějaké překážky pro oddlužení dlužníka, a zejména projednat formu oddlužení, jíž navrhují k řešení úpadku dlužníka. V praxi často nastává situace, kdy se věřitelé nesejdou. V takovém případě, stejně jako v případě, kdy se věřitelé nedokáží rozhodnout pro konkrétní formu oddlužení, přejde kompetence rozhodnout o formě oddlužení na insolvenční soud a tento zásadně rozhoduje o formě oddlužení způsobem, jenž zajistí co nejvyšší uspokojení pohledávek věřitelů.

Po ukončení přezkumného jednání a schůze věřitelů je soud povinen vydat bez zbytečného odkladu rozhodnutí o schválení oddlužení a jeho formě. Rozhodnutí o schválení oddlužení je klíčovým rozhodnutím, které vytváří rámec pro samotnou realizaci následujícího oddlužení a určuje pravidla, jimiž se oddlužení bude řídit. Má důsledky nejen pro dlužníka, věřitele a insolvenčního správce, ale často i pro další osoby.


8) Schválení oddlužení

V rozhodnutí o schválení oddlužení soud přesně stanoví povinnosti dlužníka během jeho oddlužení, stanoví povinnosti plátci mzdy či obdobných příjmů dlužníka. Dále potvrzuje insolvenčního správce v jeho funkci a stanoví závazný způsob pro uspokojování pohledávek jednotlivých věřitelů. Má-li dlužník ve svém okolí osobu ochotnou přispět ke splnění dlužníka darem či pravidelnými peněžními dávkami a zavázat se k tomu písemně, jsou uloženy v rozhodnutí o schválení oddlužení povinnosti i jí.
Zveřejněním rozhodnutí o schválení oddlužení v insolvenční rejstříku dochází k faktickému ukončení fáze insolvenčního řízení o insolvenčním návrhu a návrhu na povolení oddlužení a dochází k zahájení samotného procesu průběhu oddlužení.


9) Povinnosti dlužníka po schválení oddlužení

Základní povinností dlužníka je plnit usnesení soudu a platit splátky předepsané soudem řádně a včas. V případě mimořádných příjmů je povinností dlužníka tyto příjmy přiznat a použít je ke splacení dluhu a tím zkrátit pětiletou lhůtu.

Měníme životy

Kontaktujte nás

VĚCI FINANČNÍ

Sídlo firmy:

Plachého 2

Plzeň 301 26


Provozní doba kanceláře:

po  - pá: 10 - 17


Naši poradci Vás navštíví v celé ČR


Email: poradna@vecifinancni.cz

Web: www.vecifinancni.cz

Tel.: 377 477 728

Tel.: 731 188 664

Tel.: 737 207 056

Zvětšit mapu

Novinky

  • Služba vyhledávání dluhů

    14.8.2018

    Nevíte kolik dlužíte?

    Nevíte komu dlužíte?

    Věci finanční Vám pomohou zjistit hodnotu vašich dluhů.