Životní a existenční minima


Částky životního minima od 1.1.2018 v Kč za měsíc - viz § 2 a 3 Zákona o životním minimu

Počet   osob

Částka

Dospělá osoba

3.410,- Kč/měsíc

Manželský pár nebo 2 dospělí

5.970,- Kč/měsíc

Manželé s jedním dítětem do 6 let

7.710,- Kč/měsíc

1 dospělí a jedno dítě do 6 let

4.880,- Kč/měsíc

Manželé s jedním dítětem do 15 let

8.110,- Kč/měsíc

Manželé s jedním dítětem do 26 let

8.420,- Kč/měsíc

Manželé se dvěma dětmi do 6 let

9.450,- Kč/měsíc

Manželé se dvěma dětmi: jedno do 6 let, druhé do 15 let

9.850,- Kč/měsíc

Manželé se dvěma dětmi: jedno do 6 let, druhé do 26 let

10.160,- Kč/měsíc

Manželé se dvěma dětmi do 15 let

10.250,- Kč/měsíc

Manželé se dvěma dětmi: jedno do 15 let, druhé do 26 let

10.560,- Kč/měsíc

Manželé se dvěma dětmi do 26 let

10.870,- Kč/měsíc


Životní minimum matky s dítětem 

Počet   osob

Částka

Matka s dítětem do 6 let                                               

4.880,- Kč/měsíc

Matka s dítětem do 15 let

5.280,- Kč/měsíc

Matka s dítětem do 26 let

5.590,- Kč/měsíc

Matka se dvěma dětmi do 6 let

6.620,- Kč/měsíc

Manželé s jedním dítětem do 15 let

7.420,- Kč/měsíc

Matka se dvěma dětmi do 26 let

8.040,- Kč/měsíc

Nezabavitelné minimum

Kolik je nezabavitelné minimum při exekuci nebo insolvenci pro rok 2018

Při každé exekuci (z důvodu přednostních nebo nepřednostních pohledávek), nebo i při insolvenci vám ze mzdy musí vždy zůstat určitá nezabavitelná částka.

Základní nezabavitelné minimum pro zaměstnance s exekucí jsou dvě třetiny ze součtu životního minima jednotlivce a normativních nákladů (v obci 50 000 do 99 999 obyvatel):

 • Životní minimum jednotlivce v roce 2018 = 3 410 Kč
 • Normativní náklady na bydlení v roce 2018 = 5 928 Kč
 • Základní nezabavitelné minimum v roce 2018 = 6 225,33 Kč


Výpočet nezabavitelné částky v roce 2018

Základní nezabavitelné minimum ale není vše. Pokud má zaměstnanec s exekucí nebo insolvenci vyživovací povinnost vůči nějakým dětem, nebo má manželku, pak se základní nezabavitelné minimum díle zvyšuje:

 • Nezabavitelná částka za každé vyživované dítě = 1 556,33 Kč (*)
 • Nezabavitelná částka za manželku = 1 556,33 Kč

(*) V případě že jsou prováděny exekuční srážky ze mzdy, z důvodu dlužného výživného, pak se nezabavitelná částka za dané dítě (vůči kterému je dluh na výživné) nezvyšuje.


Kolik vám zůstane při exekuci na plat v roce 2018

Pro výpočet toho, kolik vám zůstane při exekuci nebo insolvenci, pokud jsou nařízeny exekuční srážky ze mzdy, je mimo jiné určující to, jestli se jedná o přednostní pohledávku nebo nepřednostní. V případě přednostní pohledávky může být zabavena vyšší suma než u nepřednostní.

Přednostní pohledávky – výživné (alimenty), náhrady škody způsobené úmyslnými trestnými činy, dluhy na daních, sociálním nebo zdravotním pojištění. Neoprávněné čerpání nemocenských nebo důchodových dávek.  Přeplatky na sociálních dávkách. Apod.

Nepřednostní pohledávky – ostatní pohledávky. Například neuhrazené půjčky nebo úvěry. Nedoplatky za různé služby (dluh za vodu, elektřinu, plyn, telefon, kabelovou televizi apod.) Obecně všechny pohledávky, které nejsou zařazeny mezi přednostní (viz Občanský soudní řád, zákon číslo 99/1963 Sb., paragraf 279).


Připomenutí postupu výpočtu srážek ze mzdy:

1) Stanovíme čistou mzdu.

2) Z čisté mzdy odpočítáme nezabavitelnou částku (6225,33 Kč) + částku za každou vyživovanou osobu (1556,33 Kč). Sečteme a zaokrouhlujeme na celé Kč nahoru dle § 3 nařízení o nezabavitelných částkách.

3) Jestliže je rozdíl čisté mzdy a nezabavitelných částek větší než 9338 Kč, je tato část plně zabavitelnou částkou. Částku 9338 Kč (nebo nižší zbytek) zaokrouhlíme směrem dolů dle § 279 občanského soudního řádu na částku dělitelnou třemi. Z částky 9338 vychází 3112 Kč (zbytek ve výši jedné koruny se připočte k základní nezabavitelné částce povinného).

4) Z první třetiny zbytku čisté mzdy se uhradí pohledávky podle svého pořadí bez ohledu na to, zda jde o přednostní pohledávky nebo o pohledávky ostatní. Z druhé třetiny zbytku čisté mzdy se uspokojí bez zřetele na pořadí nejprve pohledávky výživného a teprve pak přednostní pohledávky podle pořadí, kdy bylo plátci mzdy doručeno nařízení výkonu rozhodnutí.

Pokud nestačí částka sražená z druhé třetiny k uspokojení všech pohledávek výživného, uspokojí se nejprve běžné výživné všech oprávněných a pak teprve nedoplatky za dřívější dobu, a to podle poměru běžného výživného. Jestliže by nebylo částkou sraženou z druhé třetiny kryto ani běžné výživné všech oprávněných, rozdělí se mezi ně částka sražená z druhé třetiny poměrně podle výše běžného výživného bez ohledu na výši nedoplatků. Třetí třetina se vyplácí povinnému.

5) Plně zabavitelnou část zbytku čisté mzdy připočteme ke druhé třetině zbytku čisté mzdy v rozsahu, který je potřebný k uspokojení přednostních pohledávek, zbývající část se připočte k první třetině. 


Příklad výpočtu exekuce na plat v roce 2018

Pan Novák pracuje jako zaměstnanec s průměrnou čistou mzdou ve výši 25 000 Kč. Pan Novák má dvě děti a manželku. Byla u něj nařízena exekuce formou srážek z platu pro pohledávku ve výši 150 000 Kč za nezaplacený úvěr v bance. Kolik zůstane panu Novákovi ze mzdy a za jak dlouho splatí svůj dluh?

 • Základní nezabavitelné minimum p. Nováka = 6 225,33 Kč
 • Zvýšení nezabavitelné částky za manželku a děti = 3 * 1 556,33 Kč
 • Nezabavitelné minimum celkem = 10 894,32 Kč

Pohledávka za nezaplacený úvěr v bance patří mezi nepřednostní pohledávky. Od čisté mzdy se odečítá nezabavitelná částka:

 • Zbytek mzdy = 14 105,67 Kč, po zaokrouhlení 14 106,- Kč
 • Vše nad 9 338 Kč je možné zabavit bez omezení = 4 768 Kč
 • Zbytek, tj. 9 338 Kč se dělí na třetiny = 3 112 Kč
 • První třetina připadá p. Novákovi
 • Druhá třetina je určena na přednostní pohledávky, ta zde není, náleží tedy p. Novákovi
 • Třetí třetina se zbaví na úhradu nepřednostní pohledávky

Ve výsledku tedy panu Novákovi zůstává:

 • Zbytek z platu po exekuci = 17 118 Kč
 • Na úhradu exekuce strženo = 7 882 Kč
 • Dluh bude splacen = za 19 měsíců


Příklad srážky ze mzdy pro více exekucí

Předchozí příklad výpočtu exekuce ze mzdy byl poměrně jednoduchý. Jak je to ale v případě, že má zaměstnanec více exekucí a různé typy pohledávek? Tedy přednostní i nepřednostní?

Základní postup výpočtu je stejný jako v předchozím případě. Určí se základní nezabavitelné minimum. Pro další postup je pak určující, jaké jsou typy pohledávek:

 • Pokud je jedna z pohledávek dluh na výživném, pak se druhá třetina mzdy použije přednostně na úhradu výživného, jinak připadá na ostatní přednostní pohledávky, které se uspokojí v pořadí, jak byly doručeny zaměstnavateli
 • Třetí třetina se pak použije na úhradu ostatních pohledávek a to jak přednostních tak i nepřednostních v tom pořadí jak byly doručeny.
 • Pokud mají dvě (nebo více pohledávek) stejné datum doručení, pak se uspokojí obě (na každou připadá poměrná část)


Srážky ze mzdy při insolvenci

V předchozích odstavcích jsme zmiňovali především exekuční srážky ze mzdy. Stejná pravidla pro výpočet ale platí i v případě srážek ze mzdy kvůli insolvenci. V takovém případě jsou srážky prováděny tak, jako by se jednalo o přednostní pohledávku.

Oddllužíme Vás

Kontaktujte nás

VĚCI FINANČNÍ

Sídlo firmy:

Plachého 2

Plzeň 301 26


Provozní doba kanceláře:

po  - pá: 10 - 17


Naši poradci Vás navštíví v celé ČR


Email: poradna@vecifinancni.cz

Web: www.vecifinancni.cz

Tel.: 377 477 728

Tel.: 731 188 664

Tel.: 737 207 056

Zvětšit mapu

Novinky

 • Služba vyhledávání dluhů

  14.8.2018

  Nevíte kolik dlužíte?

  Nevíte komu dlužíte?

  Věci finanční Vám pomohou zjistit hodnotu vašich dluhů.