Co je osobní bankrot a co to pro Vás znamená

Osobní bankrot je zavedeným (stále se však dynamicky měnícím) a v mnoha případech jediným efektivním řešením oddlužení. Zdaleka však ne vždy. Zároveň je osobní bankrot také poměrně velkýcm zásahem do Vašeho života. Vždy je proto lepší nalézt jinou cestu. Jelikož se jedná o zásadní rozhodnutí, jemuž by měla předcházet podrobná finanční analýza a také vyčerpání všech jiných možností řešení, doporučujeme Vám konzultaci zdarma přímo u našeho specialisty. 


Osobní bankrot není ostuda, ale rozumné řešení složité životní stuace.

Telefon5

  Volejte 731 188 664 a domluvte si konzultaci zdarma.Lidem, kteří mají problém se splácením dluhů a vyčerpali všechny ostatní možnosti, se insolvencí (lidově osobním bankrotem) otevírá nová cesta, jak se s půjčkami jednou provždy vypořádat. Mohou na sebe nechat soudem vyhlásit tzv. osobní bankrot a definitivně tak splatit své dluhy.

V případě úhrad formou splátek se dlužník zaváže uhradit buď do 3 let alespoň 60% svého dluhu nebo do pěti let uhradit alespoň 30% svého dluhu nebo maximální možnou část dluhu. O výši jednotlivých splátek rozhodne soud. Osobní bankrot se řídí pravidlem, že člověku musí zůstat měsíčně částka, která pokryje nutné náklady jeho a jeho rodiny. Neprodává se drobný majetek, tj. vybavení domácnosti, či staré auto.


Pro rok 2024 činí nezabavitelná částka dlužníka 12.705,- Kč. Na každou osobu, které je povinen dlužník poskytovat výživné, se uplatní 1/4 z hodnoty nezabavitelné částky na osobu povinného, tj. 3.176,- Kč. Částka, nad kterou se srazí veškerý zbytek mzdy, je pro tento rok stanovena na 28.585,50 Kč.

Je důležité zdůraznit, že Exekutor Vám může zabavit veškerý majetek, který nalezne ve Vašem okolí a prodat jej za cenu podstatně nižší než jsou jeho náklady na provedení těchto úkonů. Dlužník tak často dluží více po provedených exekucích i přes rozprodej jeho veškerého majetku a zabavení finančních prostředků na účtech, stavebním i důchodové spoření.

Exekuce8

Exekutor prodává i nemovitosti financované hypotékou. Osobní bankrot je výhodnější!

Co je osobní bankrot

Institut takzvaného oddlužení, umožňuje insolvenční zákon, který platí od 1. ledna 2008. Podle něj může fyzická osoba, která není podnikatelem, podat soudu na speciálním formuláři návrh na prohlášení insolvence a zároveň požádat, aby její úpadek nebo hrozící úpadek byl řešen formou oddlužení. Pozor! Novely insolvenčního zákona i judikáty přijaté Nevyšším soudem a Ústavním soudem, pouští do procesu oddlužení formou osobního bankrotu i podnikatele a dokonce i dluhy z podnikání. Stejně tak už striktně neplatí dříve minimální částka 30% úhrady dluhů. Tedy i ten, který nedosáhne ani zdaleka na úhradu 30% dluhů může být oddlužen. Podstatnou změnou je i možnost oddlužení jen za 3 roky. 


Soud má na výběr ze dvou možností, kterými splacení dluhů nařídí. Buď dlužník prodá majetek (oddlužení zpeněžením majetkové podstaty), nebo (pokud má majetek v nízké výši nebo žádný) prodá majetek a dále bude dluh splácet podle splátkového kalendáře (oddlužení splátkovým kalendářem se zpeněžením majetkové podstaty). Pokud soud schválí oddlužení formou splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, uloží dlužníkovi, kromě prodeje majetku, aby po dobu pěti let posílal věřitelům splátky vždy k prvnímu dni v měsíci. Na splátky se v poměru k výši jednotlivých pohledávek rozdělí všechny příjmy dlužníka nad zákonem stanovené životní minimum. Bude-li schopne uhradit alespoň 60% dluhů za 3 roky, pak bude oddlžení trvat jen po tuto dobu. Ale pozor! Do majetku se nepočítá např. byt v němž žijete pokud je tzv. v ceně obvyklé, což je cca 95% bytů. Samozřejmě na něm nesmí být hypotéka či být zastaven vůči jinému úvěru. Nepočítá se do něj ale ani nábytek, apod. 

Do příjmů se počítají i dary či dědictví. Výši splátek pro jednotlivé věřitele určí soud. Soud také stanoví termín a způsob úhrady první splátky. Aby soud schválil oddlužení, musí být splněna podmínka, že pohledávka všech věřitelů bude uspokojena minimálně ze 30%. I toto pravidlo je dnes už vška vekmi volné a pokud na tuto částku nedosáhnete, ale vyvinete, řečí práva, "veškeré úsilí, které je možné po Vás spravedlivě požadovat", pak může být procento splacených úvěrů i nižší. V extrémních případech třeba jen minimální kdy se celková splátka rovná jen dvojnásobku odměny insolvenčního správce, tedy 2.178,- Kč měsíčně.

Co je třeba k vyhlášení osobního bankrotu

Podmínky pro vyhlášení osobního bankrotu

1) První podmínkou je tzv. úpadková situace kdy nejste schopni dluhy splácet nebo zcela evidentně taková situace hrozí.

2) Příjem odpovídající Vašemu vzdělání a kvalifikaci, měl by pokrýt alespoň 30 % dlužné částky. A pokud nepokryje, pak je třeba vyvinout "přiměřené úsilí" aby procento splacených dluhů bylo co nejvyšší.

3) Doba splácení je 3 nebo 5 let - osobní bankrot je výrazně výhodnější než nepromlčitelné předražené exekuce (5 let je max. doma trvání oddlužení, řada klientů bankrotem prošla i za podstatně kratší dobu)

Základní podmínky a informace

Banner1

1. Máte dluhy u více věřitelů? Nejste je schopen splácet?

Nebo je hodnota Vašeho majetku nižší, než součet Vašich dluhů? Pak můžete být v úpadku a Vaše majetková situace může být řešena v soudním řízení přes tzv. osobní bankrot. Váš další život pak bude ovlivňovat soud po dobu 3 nebo 5 let. 

2. Do úpadku se může dostat téměř kdokoliv.

Podle insolvenčního zákona, účinného od 1. ledna 2008 a několikrát novelizovaného v posledních letech, může být v úpadku téměř kdokoliv.

3. Elektronický insolvenční rejstřík - Váš zdroj informací a Váš pošťák v insolvenčním řízení.

Všechny důležité informace o průběhu konkrétního insolvenčního řízení jsou veřejně přístupné cestou internetu v tzv. insolvenčním rejstříku.  Prostřednictvím tohoto rejstříku se doručuje většina soudních rozhodnutí a jiných písemností. Nespoléhejte se proto při doručování pouze na obálku s pruhem. Osobní bankrot doporučujeme sledovat na stránkách Ministerstva spravedlnosti www.justice.cz.

4. Dlužník, který se ocitne ve finanční krizi, by měl začít jednat; váhání se nevyplácí.

Dlužník, který se ocitne v úpadku, případně mu úpadek hrozí, by měl začít řešit svou situaci. Za určitých podmínek může být pro dlužníka výhodné, podat osobní bankrot. Poctivému dlužníku dává zákon více šancí k překonání bankrotové situace. Je však nutné pamatovat na to, že osobní bankrot je a musí zůstat až posledním možným řešením krizové finanční situace. V mnoha případech je možné tomu scénáři zabránit. Neváhejte proto obrátit se na finanční specialisty, kteří Vám mohou pomoci.

5. Oddlužení (tzv. osobní bankrot) může být šancí pro poctivého dlužníka, jak vyřešit finanční problémy.

Zákon umožňuje řešit úpadek dlužníka také oddlužením. Návrh na povolení oddlužení může podat pouze tzv. "akreditovaná osoba", advokát, insolvenční správce nebo exekutor a k návrhu musí soudu doložit celou řadu dokumentů (přehledy o příjmech, o majetku, souhlas manžela apod.). Soud vždy posuzuje, zda je dlužník poctivý a zda je jeho plán oddlužení ekonomicky reálný.

Těm věřitelům, kteří nemají své pohledávky zajištěny, se totiž musí na úhradu jejich pohledávek dostat ve většině případů alespoň 30% (alespoň 50% v případě snížení zákonem určených měsíčních splátek). Hranice 30% však již není překážkou oddlužení. I ten kdo uhradí podstatně méně může být oddlužen pokud mu jeho situace neumožní uhradit více. Jestliže dlužník úspěšně projde testem poctivosti a soud oddlužení povolí, rozhodnou nezajištění věřitelé hlasováním, zda dojde k oddlužení jen prodejem dlužníkova majetku nebo zda dlužník bude po prodeji majetku ještě příštích pěti let odevzdávat nezajištěným věřitelům téměř všechny své příjmy v rámci plnění splátkového kalendáře, a to v rozsahu, v jakém z jeho příjmu mohou být při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky. Druhá možnost se týká situace kdy dlužníkův majetek má nízkou, popř. nulovou hodnotu nebo žádný relevantní majetek nemá. Naopak, dlužník, který je schopen svým nezajištěným věřitelům splatit za 3 roky alespoň 60% dluhů bude v osobním bankrotu jen po tuto dobu. 

Tato částka je u každého dlužníka jiná, záleží například na počtu vyživovaných osob. V každém případě je výrazně nižší, než s jakou byl dlužník zvyklý hospodařit. Dlužník může v návrhu na povolení oddlužení požádat insolvenční soud o stanovení nižších než zákonem určených měsíčních splátek, pokud bude schopen svým nezajištěným věřitelům uhradit alespoň 50 % jejich pohledávek (je možné se s věřiteli dohodnout jinak). Jestliže dlužník řádně plán oddlužení splní, soud rozhodne, že se mu zbytek dluhů promíjí. Jinak na majetek dlužníka vyhlásí konkurs.

Pokud se vyčerpají všechny ostatní možnosti a pokud na základě analýzy dospějeme k závěru, že se jedná o nezbytné řešení (ale v drtivé většině případů se dá obtížná finanční situace řešit jinak), doporučíme Vám advokáta nebo insolvenčního správce, který vše zprocesuje. 


Telefon5

Máte dluhy a nevíte co s tím ? Pomůžeme Vám!

Volejte poradenskou linku 731 188 664

Kolik budu platit v případě osobního bankrotu?

Je to individuální, záleží na Vašich příjmech, počtu vyživovaných osob, atd.

K orientačnímu výpočtu můžete použít níže uvedenou kalkulačku.

KalkuluprKalkulátor splátek naleznete zde.

STRAŠÍ VÁS NĚKDO? ŘÍKÁ VÁM, ŽE DOSTANETE JEN ŽIVOTNÍ MINIMUM?

Nevěřte mu! Kolik Vám zůstane si můžete sami spočítat ve zde uvedené kalkulačce.

Nevěřte nejrůznějším charitativním a obecně prospěšným organizacím a spolkům. Poradí Vám zdánlivě zadarmo, ale zadarmo není nic. I oni jsou někým placeni a podporováni. A velmi často se na jejich financování podílí i banky a finanční nebankovní instituce. A tyto organizace pak logicky hájí jejich zájmy a šíří jejich argumenty a propagandu. 

jejich zájmem není abyste se dostali z dluhů a začali žít normálně. Jejich zájmem je Vás finančně ždímat až do konce života. Nehodí se jim aby jste byli jakýmkoli způsobem oddluženi (ne vždy je optimální tzv. osobní bankrot) a případně vyšly najevo jejich až lichvářské praktiky daleko za hranicí etiky a slušného chování a balancující na hraně trestného činu. 

Neexistuje-li už opravdu jiné řešení nebojte se oddlužení a ve svém důsledku ani osobního bankrotu. Někdy je to jediný způsob jak Vám pomoci a vrátit Vás do normálního života bez strachu z neustálého tlaku věřitelů a jejich vymahačů. Bez vydírání a psychického nátlaku. Bez vyhrožování a strachu z ostudy v zaměstnání i jinde. Uleví se Vám.

Oddllužíme Vás

Kontaktujte nás

VĚCI FINANČNÍ

Sídlo firmy:

Plachého 2

Plzeň 301 26


Provozní doba kanceláře:

Po: Pouze pro dohodnuté schůzky

Út: Pouze pro dohodnuté schůzky

St:: 9 - 12, 14 - 17

Čt: Pouze pro dohodnuté schůzky

Pá: Pouze pro dohodnuté schůzky

Schůzky si prosím dohodněte na čísle 731 188 664 nebo 737 207 056


Telefonické konzultace:

pondělí - sobota: 10 - 18

Tel.: 377 477 728

Tel.: 731 188 664

Tel.: 737 207 056


Naši poradci Vás navštíví v celé ČR


Email: poradna@vecifinancni.cz

Web: www.vecifinancni.cz

Zvětšit mapu

Novinky

  • Služba vyhledávání dluhů

    14.8.2018

    Nevíte kolik dlužíte?

    Nevíte komu dlužíte?

    Věci finanční Vám pomohou zjistit hodnotu vašich dluhů.