Důležité informace

Vzhledem k tomu, že problematika oddlužení je velmi složitá, je dobré načerpat alespoň stručné informace. Jak jsme již zmiňovali v jiných článích, problém oddlužení nelze zdaleka zúžit jen na tzv. osobní bankrot. Nicmdéně v tomto oddíle se budeme věnovat informacím právě o tomto způsobu oddlužení. Nabízíme Vám možnost si tyto informace přečíst a získat základní přehled. Viz níže uvedené body.


Telefon5  Chcete-li je získat osobně volejte zdarma 800 603 603.Výhody oddlužení

1) Ochrana dlužníka – závazky dlužníka jsou řešeny podle insolvenčního zákona a nelze tedy podat žalobu k civilnímu soudu, využít rozhodce či vykonat exekuci. Zastaví se návštěvy věřitelů a jejich vymahačů.

2) Stop efekt – při oddlužení nedochází k dalšímu narůstání objemu závazků, ale řeší se závazky v aktuální výši.

3) Snížení úhrady – snížení celkové úhrady až na 30 % jejich hodnoty (u nezajištěných věřitelů).

4) Nakládání s majetkem – dlužník může libovolně disponovat svým majetkem. Nesmí se jej ovšem zbavovat tak aby poškodil věřitele.

5) Prominutí úhrady – možnost soudního prominutí úhrady nesplacených či nepřihlášených závazků.


O oddlužení

Oddlužení je jeden ze specifických právních úkonů, který ze zákona nemusí provádět jen advokáti. V tuto chvíli dle novely Insolvenčního zákona platné od 1.7. 2017 mohou za klienty podávat návrhy na oddlužení advokáti, insolvenční správci, exekutoři a akreditované společnosti.


Ministerstvo spravedlnosti ČR na svém portále, uvádí, že oddlužení (tzv. osobní bankrot) je způsob řešení úpadku, kdy jsou dlužníkovy dluhy sjednoceny, zajištění věřitelé jsou uspokojeni zcela nebo do výše výnosu ze zajištěného majetku, nezajištění do jimi schválené výše a zbytek dluhů může být dlužníkovi odpuštěn. Tento institut preferuje sociální účel před ekonomickým, má umožnit dlužníkovi „nový start" a motivovat ho k aktivnímu zapojení do umořování svého dluhu vůči věřiteli. Současně je cílem také snížit náklady veřejných rozpočtů na sanaci těch, kdo se ocitli v sociální krizi.

Po schválení oddlužení se rozhodnutí zveřejní v insolvenčním rejstříku, čímž nastává jeho účinnost. Účinkem schválení oddlužení je také neproveditelnost exekuce a soudního výkonu rozhodnutí. (Jinými slovy, exekutor již nemůže vůči Vám jakkoliv konat.)


Na co je třeba dát pozor?

Oddlužení je dnes řešením pro dlužníky, kteří se do úpadku dostali díky svým osobním dluhů i v důsledku své podnikatelské činnosti . Tato úprava platí od 1.1. 2014, má však svá úskalí. Znamená to, že buď musí podnikatel získat souhlas svých věřitelů s oddlužením nebo proti němu alespoň nesmí aktivně vystupovat. V praxi to tak v drtivé většině případů je, věřitelé jsou si vědomi, že díky oddlužení získajé minimálně 30% svých pohledávek, což by se jim jiným způsobem nemuselo podařit (prů§měrná vymahatlenost pohledávek v ČR je v tuto chvíli 15%). Nicméně i v těch případech kdy na to přistoupit nechtějí lze najít řešení spočívající v konkursu a následném oddlužení. Po projití konkursem se totiž i dluhy z podnkání stávají osobními.


Na co si ale dát pozor? Především na "zlatokopy" a oddlužovací "amatéry". Zdaleka ne každý advokát a insolvenční správce, o exekutorech ani nemluvě, se v problematice skutečně dostatečně orientuje. A týká se to především složitějších případů. Celý problém má totiž dvě roviny, a to rovinu právní a rovinu ekonomickou. Rovina právní je daná především Insolvenčním zákonem, Zákonem o insolvenčních správcích a dalšími. Mnohem složitější ovšem bývá rovina ekonomická a jak je známo právníci bývají velice mizerní ekonomové, v této problematice se ve své většině neorientují a svojí neznalostí mohou velice snadno klienty poškodit. Samostatnou kapitolou jsou pak tzv. akreditované společnosti. Jedná se o neziskové organizace často o desítkách až stovkách pracovníků a spolupracovníků věnujících se celé škále většinou sociální problematiky. Tato jejich činnost je obecně velice záslužná, ovšem problematiky insolvencí se dotýká jen velice okrajově. V drtivé většině případů to dělají lidé bez vysokoškolského vzdělání a bez jakékoli praxe v ekonomice, řízená podniku, bankovnictví, apod. Jen těžko se pak mohou orientovat v problematice úvěrů, úroků, zástav, smluv, ručení, atd. Řada lidí si neuvědomuje nebezpečí, které při špatně podaném návrhu může nastat a také nastává. Vidina světla na konci dluhového tunelu je zaslepuje a  obchodní argumenty takovýchto "specialistů" je pak snadno přesvědčí. Vřele doporučujeme se nejprve obrátit na firmu zabývající se finančním poradenstvím, nechat si zpracovat finanční analýzu a až na jejím základě se rozhodovat co s problémem udělat. V mnoha případech je totiž insolvence zbytečná a celý problém lze vyřešit jiným způsobem.


Problémem může být nejen špatně zpracovaný návrh, ale i fakt, že návrh na oddlužení není krokem prvním, ale až druhým. Samotnému oddlužení totiž předchází návrh na zahájení insolvenčního řízení (§97 a následující zákona č.182/2006 Sb.) a pokud navrhovatel (dlužník zastopený dle zákona) nesplňuje podmínky pro oddlužení, nemusí k oddlužení ani dojít. Insolvenční řízení se však nedá v tomto případě zastavit. Co to pro dlužníka může znamenat? Vyhlášení konkursu a faktické zpeněžení majetkové podstaty dlužníka (tj. prodej veškerého jeho majetku, jehož cílem je splacení dluhů). Tedy na místo toho aby jste dosáhli cíle, kterým je ochrana alespoň části Vašeho majetku a záchrana před zásahem exekutorů, můžete přijít de facto o vše.


Z výše uvedeného je zřejmé, že kromě samotného precizního zpracování návrhu na oddlužení je také nutná samotná finanční analýza, z níž vyplyne, zda je vůbec oddlužení nutné a pro dlužníka reálné a případně co musí splňovat.


Telefon5 Volejte a domluvte si konzultaci zdarma 800 603 603
Časté omyly a mýty o oddlužení


1. Dlužník zaplatí vždy pouze 30% svých pohledávek.  Vykricnik2

Skutečnost: 30% je zákonné minimum, ovšem ve většině případů zaplatí dlužník více než 30%. Zásadní je pětileté období po které platí. Pokud je jeho příjem dostatečně vysoký, může splatit i 100%. I tak je to výhodné. Platí splátkový kalendář a nemusí se obávat zásahu exekutorů, růstu úroků a obstavení majetku.

 2. Oddlužení je pro každého

Skutečnost: Oddlužení opravdu může podat kdokoliv, ale... Ne pro každého to může být výhodné. Společně s návrhem na oddlužení je podán i návrh na zahájení insolvenčního řízení a soud rozhodne, zda vůbec k oddlužení přistoupí, resp. zda je to možné a pro věřitele výhodné. Pokud je navrhováno oddlužení formou splátkového kalendáře, musí mít dlužník z čeho splátky platit, tzn. mít kladné daňové přiznání (platí od 1.1.2014) nebo zaměstnání.Pro více informací si můžete nastudovat Insolvenční zákon a orientačně si spočítat splátky.

Paragrafy3 Insolvenční zákon zde.

Kalkulátor splátek zde.

Měníme životy

Kontaktujte nás

VĚCI FINANČNÍ

Sídlo firmy:

Plachého 2

Plzeň 301 26

Provozní doba kanceláře:

po  - pá: 10 - 18, so: 9 - 15

Naši poradci jsou v celé ČR

Email: poradna@vecifinancni.cz

Web: www.vecifinancni.cz

Tel.: 800 603 603

Tel.: 377 477 726

Tel.: 737 207 056

Tel.: 731 188 664

Zvětšit mapu

Novinky

  • Pomoc podnikatelům

    1.4.2014

    V současnoti se otevřela mnohem snazší cesta také pro oddlužení podnikatelů. Novela insolvenčního zákona jim dává novou šanci. I Vy se tak můžete vymanit ze začarovaného kruhu.

    Kontaktujte nás. Při první konzultaci zdarma posoudíme Vaši situaci.