Proč oddlužení?

PTÁTE SE PROČ VLASTNĚ ODDLUŽENÍ A V ČEM VÁM POMŮŽE? ZDE JE ODPOVĚĎ:

Otazniky9Jakmile je návrh na oddlužení přijat soudem, exekutor na Vás již nemůže! Po celou dobu insolvenčního řízení (doba po kterou soud a insolvenční správce posuzuje Váš návrh na oddlužení) je exekuční řízení přerušeno!

Okamžikem insolvence se zastavuje růst úroků na všech Vašich půjčkách.

Povolením oddlužení a Vaším řádným splacením (může to být pouhých 30% původní

výše Vašich závazků) se zbavujete všech dluhů (s výjimkou zajištěných) jednou provždy. 

Od okamžiku kdy soud schválí Vaše oddlužení, nemá žádný další věřitel, či exekutor šanci.

 

Návrh na oddlužení

1. VÝSLEDNÝ NÁVRH

V případě, že se ukáže jako nutné řešení osobní bankrot budete seznámeni s Vaším návrhem na insolvenci formou oddlužení. 

2. PODÁNÍ NÁVRHU NA SOUD

Paragrafy3Váš návrh na oddlužení podá k soudu příslušná advokátní kancelář nebo insolvenční správce. V okamžiku kdy si soud vyžádá doplněk či vznese dotaz, Vám pomůžeme s jeho zpracováním zdarma. Samozřejmě při tom počítáme s vaší součinností. Výjimkou jsou případy kdy je nutné zpracovat rozsáhlejší doplněk z důvodu nedostatečných informací od Vás, zamlčení některých skutečností, apod. Pak je služba placená dle tarifu příslušné advokátní kanceláře či insolvenčního správce, popř. dle našeho prodenského ceníku 

3. ANALÝZA PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVEK

Často se stává, že věřitelé (především z řad nebankovních institucí) přihlašují pohledávky ve výši jež jim nepřísluší. Pohledávky navyšují o nejrůznější sankční úroky, pokuty, penále, atd., atd. V případě Vašeho přání můžeme provést ekonomické výpočty a zkontrolovat zda jsou přihlášené pohledávky v pořádku. Můžeme tako připravit rozbor přihlášených pohledávek a popř.. navrhnout možnosti jejich úplného nebo částečného popření.

4. SPOLUPRÁCE S INSOLVENČNÍM SPRÁVCEM

V případě Vašeho zájmu můžeme převzít Vaše zastupování i při jednání s insolvenčním správcem, připravovat pro něj požadované podklady či analýzy a zodpovídat dotazy.

Časté omyly a mýty při oddlužení

1. DLUŽNÍK ZAPLATÍ VŽDY POUZE 30% SVÝCH POHLEDÁVEK. Vykricnik2

Skutečnost: 30% je zákonné minimum, ovšem ve většině případů zaplatí dlužník více než 30%. Zásadní je pětileté období po které platí. Pokud je jeho příjem dostatečně vysoký, může splatit i 100%. I tak je to výhodné. Platí splátkový kalendář a nemusí se obávat zásahu exekutorů, růstu úroků a obstavení majetku.


2. ODDLUŽENÍ JE PRO KAŽDÉHO

Skutečnost: Oddlužení opravdu může podat kdokoliv, ale... Ne pro každého to může být výhodné. Společně s návrhem na oddlužení je podán i návrh na zahájení insolvenčního řízení a soud rozhodne, zda vůbec k oddlužení přistoupí, resp. zda je to možné a pro věřitele výhodné. Pokud je navrhováno oddlužení formou splátkového kalendáře, musí mít dlužník z čeho splátky platit, tzn. mít kladné daňové přiznání (platí od 1.1.2014) nebo zaměstnání.

 

Kalkulátor splátek

Pokud si chcete předběžně spočítat výši splátek, které Vám soud po schválení oddlužení formou splátkového kalendáře určí, můžete tak učinit prostřednictvím portálu Ministerstva spravedlnosti ČR.

Výše měsíčních splátek pro oddlužení formou splátkového kalendáře je vymezena jako rozdíl mezi příjmem dlužníka a finanční částkou, která je ve výši nezbytných finančních prostředků sloužících k zajištění základních životních potřeb dlužníka a jeho rodiny. Přičemž způsob výpočtu výše těchto nezbytných finančních prostředků je stanoven právními předpisy.

Výsledek má pouze orientační charakter, i když nedosáhnete na zákonných 30%, nemusí být podání návrhu automaticky bez šance.

KalkuluprKALKULÁTOR SPLÁTEK NALEZNETE ZDE.

MÁTE DLUHY A NEVÍTE CO S TÍM? 
POMŮŽEME VÁM.

Telefon5 VOLEJTE ZDARMA 731 188 664.

Důležité informace

Vzhledem k tomu, že problematika oddlužení je velmi složitá, je dobré načerpat alespoň stručné informace. Jak jsme již zmiňovali v jiných článích, problém oddlužení nelze zdaleka zúžit jen na tzv. osobní bankrot. Nicmdéně v tomto oddíle se budeme věnovat informacím právě o tomto způsobu oddlužení. Nabízíme Vám možnost si tyto informace přečíst a získat základní přehled. Viz níže uvedené body.


Telefon5  CHCETE-LI JE ZÍSKAT OSOBNĚ VOLEJTE ZDARMA 731 188 664.Výhody oddlužení

1) Ochrana dlužníka – závazky dlužníka jsou řešeny podle insolvenčního zákona a nelze tedy podat žalobu k civilnímu soudu, využít rozhodce či vykonat exekuci. Zastaví se návštěvy věřitelů a jejich vymahačů.

2) Stop efekt – při oddlužení nedochází k dalšímu narůstání objemu závazků, ale řeší se závazky v aktuální výši.

3) Snížení úhrady – snížení celkové úhrady až na 30 % jejich hodnoty (u nezajištěných věřitelů).

4) Nakládání s majetkem – dlužník může libovolně disponovat svým majetkem. Nesmí se jej ovšem zbavovat tak aby poškodil věřitele.

5) Prominutí úhrady – možnost soudního prominutí úhrady nesplacených či nepřihlášených závazků.


O oddlužení

Oddlužení je jeden ze specifických právních úkonů, který ze zákona nemusí provádět jen advokáti. V tuto chvíli dle novely Insolvenčního zákona platné od 1.7. 2017 mohou za klienty podávat návrhy na oddlužení advokáti, insolvenční správci, exekutoři a akreditované společnosti.


Ministerstvo spravedlnosti ČR na svém portále, uvádí, že oddlužení (tzv. osobní bankrot) je způsob řešení úpadku, kdy jsou dlužníkovy dluhy sjednoceny, zajištění věřitelé jsou uspokojeni zcela nebo do výše výnosu ze zajištěného majetku, nezajištění do jimi schválené výše a zbytek dluhů může být dlužníkovi odpuštěn. Tento institut preferuje sociální účel před ekonomickým, má umožnit dlužníkovi „nový start" a motivovat ho k aktivnímu zapojení do umořování svého dluhu vůči věřiteli. Současně je cílem také snížit náklady veřejných rozpočtů na sanaci těch, kdo se ocitli v sociální krizi.

Po schválení oddlužení se rozhodnutí zveřejní v insolvenčním rejstříku, čímž nastává jeho účinnost. Účinkem schválení oddlužení je také neproveditelnost exekuce a soudního výkonu rozhodnutí. (Jinými slovy, exekutor již nemůže vůči Vám jakkoliv konat.)


Na co je třeba dát pozor?

Oddlužení je dnes řešením pro dlužníky, kteří se do úpadku dostali díky svým osobním dluhů i v důsledku své podnikatelské činnosti . Tato úprava platí od 1.1. 2014, má však svá úskalí. Znamená to, že buď musí podnikatel získat souhlas svých věřitelů s oddlužením nebo proti němu alespoň nesmí aktivně vystupovat. V praxi to tak v drtivé většině případů je, věřitelé jsou si vědomi, že díky oddlužení získajé minimálně 30% svých pohledávek, což by se jim jiným způsobem nemuselo podařit (prů§měrná vymahatlenost pohledávek v ČR je v tuto chvíli 15%). Nicméně i v těch případech kdy na to přistoupit nechtějí lze najít řešení spočívající v konkursu a následném oddlužení. Po projití konkursem se totiž i dluhy z podnkání stávají osobními.


Na co si ale dát pozor? Především na "zlatokopy" a oddlužovací "amatéry". Zdaleka ne každý advokát a insolvenční správce, o exekutorech ani nemluvě, se v problematice skutečně dostatečně orientuje. A týká se to především složitějších případů. Celý problém má totiž dvě roviny, a to rovinu právní a rovinu ekonomickou. Rovina právní je daná především Insolvenčním zákonem, Zákonem o insolvenčních správcích a dalšími. Mnohem složitější ovšem bývá rovina ekonomická a jak je známo právníci bývají velice mizerní ekonomové, v této problematice se ve své většině neorientují a svojí neznalostí mohou velice snadno klienty poškodit. Samostatnou kapitolou jsou pak tzv. akreditované společnosti. Jedná se o neziskové organizace často o desítkách až stovkách pracovníků a spolupracovníků věnujících se celé škále většinou sociální problematiky. Tato jejich činnost je obecně velice záslužná, ovšem problematiky insolvencí se dotýká jen velice okrajově. V drtivé většině případů to dělají lidé bez vysokoškolského vzdělání a bez jakékoli praxe v ekonomice, řízená podniku, bankovnictví, apod. Jen těžko se pak mohou orientovat v problematice úvěrů, úroků, zástav, smluv, ručení, atd. Řada lidí si neuvědomuje nebezpečí, které při špatně podaném návrhu může nastat a také nastává. Vidina světla na konci dluhového tunelu je zaslepuje a  obchodní argumenty takovýchto "specialistů" je pak snadno přesvědčí. Vřele doporučujeme se nejprve obrátit na firmu zabývající se finančním poradenstvím, nechat si zpracovat finanční analýzu a až na jejím základě se rozhodovat co s problémem udělat. V mnoha případech je totiž insolvence zbytečná a celý problém lze vyřešit jiným způsobem.


Problémem může být nejen špatně zpracovaný návrh, ale i fakt, že návrh na oddlužení není krokem prvním, ale až druhým. Samotnému oddlužení totiž předchází návrh na zahájení insolvenčního řízení (§97 a následující zákona č.182/2006 Sb.) a pokud navrhovatel (dlužník zastopený dle zákona) nesplňuje podmínky pro oddlužení, nemusí k oddlužení ani dojít. Insolvenční řízení se však nedá v tomto případě zastavit. Co to pro dlužníka může znamenat? Vyhlášení konkursu a faktické zpeněžení majetkové podstaty dlužníka (tj. prodej veškerého jeho majetku, jehož cílem je splacení dluhů). Tedy na místo toho aby jste dosáhli cíle, kterým je ochrana alespoň části Vašeho majetku a záchrana před zásahem exekutorů, můžete přijít de facto o vše.


Z výše uvedeného je zřejmé, že kromě samotného precizního zpracování návrhu na oddlužení je také nutná samotná finanční analýza, z níž vyplyne, zda je vůbec oddlužení nutné a pro dlužníka reálné a případně co musí splňovat.


Telefon5 VOLEJTE A DOMLUVTE SI KONZULTACI ZDARMA 731 188 664
ČASTÉ OMYLY A MÝTY O ODDLUŽENÍ


1. Dlužník zaplatí vždy pouze 30% svých pohledávek. Vykricnik2

Skutečnost: 30% je zákonné minimum, ovšem ve většině případů zaplatí dlužník více než 30%. Zásadní je pětileté období po které platí. Pokud je jeho příjem dostatečně vysoký, může splatit i 100%. I tak je to výhodné. Platí splátkový kalendář a nemusí se obávat zásahu exekutorů, růstu úroků a obstavení majetku.

 2. Oddlužení je pro každého

Skutečnost: Oddlužení opravdu může podat kdokoliv, ale... Ne pro každého to může být výhodné. Společně s návrhem na oddlužení je podán i návrh na zahájení insolvenčního řízení a soud rozhodne, zda vůbec k oddlužení přistoupí, resp. zda je to možné a pro věřitele výhodné. Pokud je navrhováno oddlužení formou splátkového kalendáře, musí mít dlužník z čeho splátky platit, tzn. mít kladné daňové přiznání (platí od 1.1.2014) nebo zaměstnání.Pro více informací si můžete nastudovat Insolvenční zákon a orientačně si spočítat splátky.

Paragrafy3Insolvenční zákon zde.

Kalkulátor splátek zde.

Oddllužíme Vás

Kontaktujte nás

VĚCI FINANČNÍ

Sídlo firmy:

Plachého 2

Plzeň 301 26


Provozní doba kanceláře:

Po: Pouze pro dohodnuté schůzky

Út:  Pouze pro dohodnuté schůzky

St:: 9 - 12, 14 - 17

Čt:  Pouze pro dohodnuté schůzky

Pá:  Pouze pro dohodnuté schůzky

Schůzky si prosím dohodněte na čísle 731 188 664


Telefonické konzultace:

pondělí - neděle: 10 - 18

Tel.: 377 477 728

Tel.: 731 188 664

Tel.: 737 207 056


Naši poradci Vás navštíví v celé ČR


Email: poradna@vecifinancni.cz

Web: www.vecifinancni.cz

Zvětšit mapu

Novinky

  • Služba vyhledávání dluhů

    14.8.2018

    Nevíte kolik dlužíte?

    Nevíte komu dlužíte?

    Věci finanční Vám pomohou zjistit hodnotu vašich dluhů.